لیپوفیبروم داخل عصب

تومور ژانت سل در انگشتان دست و پا
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
دیسپلازی استئوفیبروز و آدامانتینوما
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تعریف

 خـوش خیـم و نـادر اسـت و معمـولا عصـب مدیـن را درگیـر مـی نمایـد. عصـب مدیـن و شـاخه هـای دیژیتـال در هشـتاد درصـد مـوارد درگیرنـد.

در سه دهه اول عمر شایع است بندرت پس از سی سالگی دیده میشود.

 با توده ای در سطح پالمار دست و مچ دست و احتمال تغییر عملکرد عصب مدین بروز می نماید.


 بافتلیفی( فیبرو) و چربی با انفیلتره کردن غلاف عصب( اپی نوریوم ) به عصب فشار می آورد.

 بیوپسی برای تشخیص ممکن است نیاز باشد.

درمان

 در صورت علائم فشار بر عصب آزاد سازی تونل مچ دست یا آزاد سازی غلاف پوشاننده عضلات ساعد(فاشیوتومی) توصیه می شود(شکل ۱).

شکل ۱- لیپوفیبروم عصب مدین(ستاره) که همراه با لاغر شدن(آتروفی) عضلات شست دست است(فلش زرد) است. عصب اولنا با سایز طبیعی خود (فلش سفید ) تنها باندازه شاخه حسی عصب مدین(فلش مشکی) میباشد.

 جدا کردن تومور از عصب بدلیل احتمال ایجاد چسبندگی(فیبروز) و فشرده شدگی عصب تاشی از فیبروز پس از جراحی توصیه نمیگردد

هــر چنــد تغییــر شــکل بطــرف بدخیمــی نــادر اســت امــا درد غیــر قابــل تحمــل عمــل جراحــی را ضــروری میســازد .
 در ناحیـه اعصـاب  انگشتان عمـل جراحـی بصـورت حذف  عصب درگیر بهمراه تومورو گرافـت عصبـی است. بیماران عزیز باید توجه داشته باشند که پس از عمل   تغییـر حـس ناحیـه عصـب دهـی شـده توسط عصب مبتلا به تومور دیده میشود.

در سـی درصـد موارد انگشتی که عصب آن مبتلا به تومور است دچار بزرگ شدگی( ماکـرو داکتیلـی ) میشـود(شکل۲).

شکل ۲- بزرگ شدگی(ماکروداکتیلی) انگشت چهارم

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *