تومورهای استخوان

۱۳ آبان ۱۳۹۷

کوردوما

تعریف  تومور بــا رشــد آهســته  منشاء گرفته از بقایای نوتوکورد جنینی اســت و غالبــاً در دو انتهای پائینی و بالایی ستون فقرات دیده میشود. نوتوکورد یک ساختار مانند […]
۱۲ آبان ۱۳۹۷

میلوما

تعریف رشد  توموری سلول های تولید کننده آنتی بادی از سیستم ایمنی(بخشی از سیستم خونساز) بدن است کـه از مغـز اسـتخوان منشـاء میگیرد و بـه سـایر […]
۹ آبان ۱۳۹۷

لنفوم استخوان(لنفوم اولیه استخوان)

تعریف تومور بدخیم با منشاء سلولهای لنفوسیتی (نوعی از سلولهای سیستم خونساز) است. این تومور معمولا از غدد لنفاوی منشاء میگیرد . در موارد نادری این […]
۶ شهریور ۱۳۹۷

بیماری اردهایم چستر

تعریف یک بیماری در گیر کننده استخوان و ارگانهای دیگر بدن است که با زیاد شدن سلولهای هیستیوسیت(نوعی سلول دفاعی بدن در برابر تهاجم میکروب ها) […]
۲ شهریور ۱۳۹۷

علائم تومورهای استخوانی

تومورهای استخوانی معمولا به یکی از علائم زیر بروز میکنند: درد درد شایع ترین علامت تومور استخوان اعم از خوش خیم یا بدخیم است.درد تومورهای استخوانی […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کندروما (انکندروما)

تعریف یک تومور خوش خیم استخوانی است که عمدتا از غضروف تشکیل شده است یافته های بالینی انکندرو مها معمولا در فاصله سنی ۲۰ تا ۶۰ […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

متاستاز به استخوان

متاستازبه استخوان چیست مربوط به سنین میانسالی و پیری است یعنی سنینی که سرطانهای اعضای مختلف بدن شایع هستند. بیشتر ستون فقرات، دنده ها، لگن ران […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کیست خونی استخوان

تعریف نوعی تومور خوشخیم استخوان است که معملا در کودکان و نوجوانان بصورت درد و تورم استخوان بروز میکند. علت بوجود آمدن ان چیست؟ همانطور که […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کیست ساده استخوان

تعریف کیست ساده استخوان یک تومور نیست بلکه یک حفره پر از مایع در داخل استخوان است یافته های بالینی معمولا این کیست ها تا زمانی […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

اوستئوئید اوستئوما

تعریف  تومور خوش خیمی است شامل یک توده مرکزی بنام نیدوس که بوسیله استخوان اطراف احاطه شده است.  حد اکثر شیوع در سن ۵تا ۲۵سال می‏‏باشد.  در […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

بیماری ائوزینوفیلیک گرانولوما

تعریف یک بیماری پرولیفراتیو(رشد کننده) است و وقتی ایجاد میشود که کودک از یک نوع سلول بنام سلولهای لانگرهانس تعداد زیادی در بدن داشته باشد. این […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

نان اوسیفائینگ فایبروما

تعریف یک تومور خوش خیم است که عمدتا از بافت فیبرو(لیفی) تشکیل شده است. این تومور همراه با فایبروس کورتیکال دیفکت در یک گروه قرار دارد […]