تومورهای بدخیم بافت نرم

۳ شهریور ۱۳۹۷

آنژیوسارکوم

تعریف یک تومور بدخیم بافت نرم است که در آن سلولهای جدار رگها رشد غیر طبیعی میکنند و منجر به تشکیل تومور میشوند. این تومور میتواند […]