تومورهای بدخیم استخوانی

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیسپلازی استئوفیبروز و آدامانتینوما

تعریف دیسپلازی استئوفیبروز (OFD) و آدامانتینوما تومورهای استخوانی نادر هستند که اغلب در درشت نی(تی بیا) یافت می شوند. دیسپلازی استئوفیبروز یک تومور غیر سرطانی است […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۸

تومورهای ستون فقرات

تعریف سرطان اولیه اولیه ستون فقرات از سلول های داخل نخاعی یا ساختارهای اطراف آن (استخوان ها، بافت ها، یا اعصاب ستون فقرات) ایجاد می شود. […]
۱۶ بهمن ۱۳۹۷

اوستئوسارکوم پریوستال

تعریف یک نوع نادر اوستئوسارکوم سطحی  با شدت بدخیمی متوسط است. یافته های بالینی معمولا در نوجوانان و جوانان بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سالگی دیده […]
۲۲ دی ۱۳۹۷

اوستئوسارکوم پاروستئال

تعریف اوستئو سارکوم پاروستئال نوعی اوستئوسارکوم ( تومور بدخیم استخوانساز) با شدت بدخیمی کم است. یافته های بالینی بیشتر در دهه سوم و چهارم دیده میشود. در […]
۱۳ آبان ۱۳۹۷

آنژیوسارکوم استخوان

تعریف تومور بدخیم استخوانی منشاء گرفته از سلول های جدار رگ میباشدکه نمای بافت شناسی رگسازی دارند. این تومور بسیار نادر است. در مردان و زنان […]
۱۳ آبان ۱۳۹۷

کوردوما

تعریف  تومور بــا رشــد آهســته  منشاء گرفته از بقایای نوتوکورد جنینی اســت و غالبــاً در دو انتهای پائینی و بالایی ستون فقرات دیده میشود. نوتوکورد یک ساختار مانند […]
۱۲ آبان ۱۳۹۷

میلوما

تعریف رشد  توموری سلول های تولید کننده آنتی بادی از سیستم ایمنی(بخشی از سیستم خونساز) بدن است کـه از مغـز اسـتخوان منشـاء میگیرد و بـه سـایر […]
۹ آبان ۱۳۹۷

لنفوم استخوان(لنفوم اولیه استخوان)

تعریف تومور بدخیم با منشاء سلولهای لنفوسیتی (نوعی از سلولهای سیستم خونساز) است. این تومور معمولا از غدد لنفاوی منشاء میگیرد . در موارد نادری این […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

متاستاز به استخوان

متاستازبه استخوان چیست مربوط به سنین میانسالی و پیری است یعنی سنینی که سرطانهای اعضای مختلف بدن شایع هستند. بیشتر ستون فقرات، دنده ها، لگن ران […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

آدامانتینوما

تعریف یک تومور بدخیم نادر با درجه بدخیمی کم است که معمولا استخوان های ساق را گرفتار میسازد. یافته های بالینی این تومور در حدود ۸۰% […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

سارکوم یووینگ

تعریف: تومور بدخیم استخوانی است که از سلولهای گرد کوچک تشکیل شده است یافته های کلینیکی این تومور حدود ۱۰% از تومورهای اولیه بدخیم استخوانی را […]
۱ شهریور ۱۳۹۷

کندروسارکوم

تعریف کندروسارکوم نوعی تومور استخوانی بدخیم است که از سلولهای غضروفی تشکیل شده است. کندروسارکوما تومور بدخیم تشکیل شده از سلول های تولید غضروف است. این […]