ویزیت بیماران

ویزیت بیماران در روزهای فرد از ساعت ۱۷ تا ۲۲ انجام میشود.

جهت نوبت گیری عصرهای سه شنبه وچهارشنبه تماس بگیرید.