ویزیت بیماران

 ویزیت بیماران در روز های زوج از ساعت ۱۳ تا ۱۶ انجام می شود.

جهت نوبت گیری عصرهای سه شنبه وچهارشنبه تماس بگیرید.