بحرآبادی

۲۰ آذر ۱۳۹۷

ساینویال کندروماتوزیس

تعریف یــک بیمــاری تــک مفصلــی همــراه بــا  رشد نامناسب(متاپلازی)  پرده مفصل است کــه منجر به تشکیل بافت نابجای  غضروفــی و یــا اســتخوانی غضروفــی  در داخل پرده […]
۱۳ آذر ۱۳۹۷

کیست هیداتید استخوان تیبیا(درشت نی)

تعریف به درگیری استخوان تیبیا بوسیله انگل اکینوکوکوس گفته میشود. دو نوع  انگل شایع ایجاد کننده این بیماری اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکوس مالتی لوکاریس هستند. به […]
۶ آذر ۱۳۹۷

تومورال کلسینوزیس Tumoral Calcinosis

تعریف یک بیماری متابولیک ارثی ناشی از اختلال در متابولیسم فسفر است  که در آن رسوب کلسیم در داخل بافت نرم به شکل تومور دیده میشود. […]
۵ آذر ۱۳۹۷

شوانوما

تعریف یک تومور خوش خیم بافت نرم است که از سلول های غلاف عصب (سلول های شوان- Schwan) منشاِ میکیرد. شوانوما معمولا از اعصاب بزرگ بدن […]
۴ آذر ۱۳۹۷

سینویت ویلو ندولر پیگمانته (PVNS)

تعریف یـک ضایعـه رشد کننده و  تخریبـی است که در اثر رشد برجستگی  هـای انگشتی شکل  و دانه ای شکل از پـرده سـینوویوم داخـل و خـارج مفصـل […]
۲۰ آبان ۱۳۹۷

آرتروز زانو

مقدمه تعریف بیماری دژنراتیو مفاصل سینوویال که باعث از دست رفتن تدریجی غضروف مفصلی می شود. عوامل خطر قابل تغییر است ترومای مفصلی اشغال، خم شدن […]
۱۳ آبان ۱۳۹۷

آنژیوسارکوم استخوان

تعریف تومور بدخیم استخوانی منشاء گرفته از سلول های جدار رگ میباشدکه نمای بافت شناسی رگسازی دارند. این تومور بسیار نادر است. در مردان و زنان […]
۱۳ آبان ۱۳۹۷

کوردوما

تعریف  تومور بــا رشــد آهســته  منشاء گرفته از بقایای نوتوکورد جنینی اســت و غالبــاً در دو انتهای پائینی و بالایی ستون فقرات دیده میشود. نوتوکورد یک ساختار مانند […]
۱۲ آبان ۱۳۹۷

میلوما

تعریف رشد  توموری سلول های تولید کننده آنتی بادی از سیستم ایمنی(بخشی از سیستم خونساز) بدن است کـه از مغـز اسـتخوان منشـاء میگیرد و بـه سـایر […]
۹ آبان ۱۳۹۷

لنفوم استخوان(لنفوم اولیه استخوان)

تعریف تومور بدخیم با منشاء سلولهای لنفوسیتی (نوعی از سلولهای سیستم خونساز) است. این تومور معمولا از غدد لنفاوی منشاء میگیرد . در موارد نادری این […]
۲۷ مهر ۱۳۹۷

آلوئولار سافت پارت سارکوما

تعریف یک تومور بدخیم بافت نرم نادر است که نسوج عمقی اندام ها را گرفتار میسازد و شدیدا عروقی است. یافته های بالینی این تومور بیشتر […]
۱۵ مهر ۱۳۹۷

اوستئوسارکوم خارج استخوانی

تعریف یک تومور بدخیم بافت نرم است که در آن سلول های بدخیم استخوانسازی میکنند. این تومور بسیار نادر است . تنها ۱ درصد تومورهای بدخیم […]