سارکوم یووینگ

کندروسارکوم
۱ شهریور ۱۳۹۷
آدامانتینوما
۱ شهریور ۱۳۹۷

تعریف:

تومور بدخیم استخوانی است که از سلولهای گرد کوچک تشکیل شده است

یافته های کلینیکی

این تومور حدود ۱۰% از تومورهای اولیه بدخیم استخوانی را تشکیل میدهد. در کودکان و نوجوانان بویژه بین ۱۰ تا ۲۰ سالگی شایه است.بیشتر در استخوانهای پهن مثل لگن وکتف و وسط استخوانهای دراز دیده میشود.درمان ان با شیمی درمانی شروع میشود. برای کنترول موضعی تومور از جراحی یا رادیوتراگی یا هردو روش استفاده میشود. در مقایسه با رادیوتراپی، نتایج درمان این تومور با جراحی بهتر بوده است. این تومور علائمی شبیه اوستئوسارکوم دارد.

یافته های رادیوگرافیک

رادیوگرافی ساده اندازه تومور را کمتر از آنچه است نشان میدهد. این تومور باعث خوردگی استخوان میشود. خوردگی استخوان در این تومور به شکل بید خورده با حاشیه نامنظم است. محل این تومور  در دیافیـز یـا متادیافیـز اسـتخوانهای بلنـد، یـا در اسـتخوان پهن ،مثل استخوان لگن یا شانه است. 

در اثر حضور تومور پرده استخوان ممکن است واکنش نشان دهد. این واکنش به شکل مثلث کادمن یا به شکل پوست پیازی است. واکنش پریوستی مثلث کادمن دراوستئوسارکوم شایعتر از سارکوم یووینگ است. شایعترین واکنش پریوستی به شکل پوست پیازی است که در ۸۵% موارد سارکوم یووینگ دیده میشود. هنگامیکه تومور به خارج استخوان گسترش می یابد در رادیوگرافی یـک سایه بافت نرم بـزرگ بـا حاشـیه نامشـخص بطـور شـایع  دیـده میشـود. گاهـی در رادیوگرافی نمای استخوانسازی بیش از حد بـه همـراه خوردگی استخوان بطور همزمان، یـا بـه تنهایـی دیـده میشـود کـه بـه دلیـل استخوانسـازی واکنشـی اسـت. ایـن حالـت بویـژه در تومورهـای متافیزی مشـهود اسـت(شکل ۱).  شکستگی پاتولوژیک در ۱۰تا %۱۵موارد دیده میشود. فرورفتگی استخوان ( Saucerization) در ناحیه تومور بدلیــل فشــار کامپوننــت بافــت نــرم، میتوانــد دیــده شــود(شکل ۲). همراهــی ایــن نمـا بـا سایه بافـت نـرم بـزرگ و نمـای بید خورده تخریب استخوان شـدیداً مطـرح کننـده تشـخیص سارکوم یووینـگ اسـت.

شکل ۱

شکل ۲

شکل ۳

تصویر برداری رزونانس مغناطیسی(MRI). بهتریــن روش تصویر برداری بــرای تشــخیص گســترش تومــور بــه داخــل مغــز اســتخوان ، تــوده بافــت نــرم، متاســتاز skip و بررســی پاســخ بــه درمــان میباشــد(شکل۳) .

 

درمان سارکوم یووینگ

اصول درمان این تومور شبیه اصول درماناوستئوسارکوم است با این تفاوت که این تومور نسبت به اوستئوسارکوم به پرتودرمانی بهتر پاسخ میدهد. نتایج درمانی تومور یووینگ نیز شبیه نتایج درمانی اوستئوسارکوم است.

سرنوشت بیماری

عود در سال اول پس از درمان مانند اوستئوسارکوما با پروگنوز بد همراه است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *