نان اوسیفائینگ فایبروما

تومور استخوانی ژانت سل
۱ شهریور ۱۳۹۷
بیماری ائوزینوفیلیک گرانولوما
۱ شهریور ۱۳۹۷

تعریف

یک تومور خوش خیم است که عمدتا از بافت فیبرو(لیفی) تشکیل شده است. این تومور همراه با فایبروس کورتیکال دیفکت در یک گروه قرار دارد و در این مقاله یکی فرض شده اند.

یافته های بالینی

در ۳۰% کودکان و نوجوانان چنانچه بدلایل دیگری رادیوگرافی گرفته شود این ضایعه خوش خیم دیده میشود. شایعترین مکان بروز آن درانتهای پائینی استخوان ران است. مکان شایع بعدی انتهای بالایی استخوان ساق است، و در درجه بعد در انتهای پائینی استخوان ساق دیده میشود. در سایر استخوانها نادر تر است. این تومور اگر بزرگ باشد طوریکه نصف قطر استخوان یا بیشتر را درگیر نماید، ممکن است باعث شکستگی خودبخودی استخوان بشود.

بدلایل ناممعلوم این شکستگی خودبخودی وقتی که تومور در قسمت پائینی استخوان ساق وجود داشته باشد از سایر مکان ها شایعتر است. درد شایعترین شکایت این بیماران است که البته در درصد کمی از بیماران درد وجود دارد.

 

یافته های رادیولوژیک

تـا ۷سـانتی متـر یـا بزرگتـر اسـت حاشـیه مشـخص لوسـنت، بیضـوی، در داخل استخوان موقعیت حاشیه ای دراد و به یکطرف استخوان نزدیکتر است. در ناحیه نزدیک انتهای(متافیــز)  اســتخوان هــای بلنــد دیده میشود.  معمــولاً  قشر استخوان(کورتکــس ) را نمیشــکند امــا برجســتگی مختصــر، باعث  نازک شدگی قشر استخوان یــا  کنگره دار  شدن  آن میگردد. لبولـه اسـت شـبیه خوشـه انگـور.
در بیشتر موارد حاشیه  اسکلروتیک نازک دارند.  داخل ضایعهرسوب کلسیم ( Mineralization) ندارند(شکل ۱).

شکل ۱-

در ام آر آی در نمای T1  شبیه عضلات دیده میشود.  در T2 معمـولا سـیگنال کـم دارد بدلیـل محتـوای بافت لیفی( فیبـروز)  آن. در صـورت وجـود مناطـق سیسـتیک
کـه معمـولا شـایع هـم میباشـد، در ۲
Tافزایـش سـیگنال دیـده میشـود

 

 

درمان

در بیشتر موارد این تومور بصورت اتفاقی کشف میشود و نیازی به درمان ندارد. تنها کافی است برای اطمینان از بزرگتر نشدن تومور هر ۳ تا ۶ ماه تا چند دوره رادیوگرافی مجدد گرفته شود تا جنانچه تومور بزرگتر شد اقدام به درمان کرد. در مواردی که تومور درد داشته باشد و یا استخوان حاوی تومور را در معرض شکستگی قرار دهد، باید اقدام به درمان کرد. درمان این تومور در مواردی که لازم یاشد بصورت تخلیه حفره تومور و پر کردن حفره باقیمانده (شکل ۲) با پیوند استخوان است و معمولا پس از عمل عود ندارد.

در مواردی که استخوان حاوی تومور میشکند باید ابتدا استخوان شکسته را در وضعیت مناسب بیحرکت کرد تا جوش بخورد. سپس برای پیشگیری از شکستگی بعدی، اقدام به درمان جراحی کرد( به پاراگراف قبل مراجعه شود). زمان جوش خوردن استخوانی که این تومور در آن وجود داشته باشد مانند جوش خوردن استخوان طبیعی است.

شکل ۲-

شکل ۳-

شکل ۴-

سرانجام  بیماری

نان اوسیفائینگ فایبروما در انتهــای نوجوانــی اکثــرا دچــار بهبــود خودبخــودی میگردنــد. از محیــط بــه مرکــز بهبــود مییابــدو شــروع بــه اســکلروز مینمایــد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *